WALK YOUR WAY COACHING

Samen maken we stappen!

nat123
nat123
schoenvb2
schoenvb2
DSC01314
DSC01314

ALGEMENE VOORWAARDEN 


Algemene Voorwaarden WALK YOUR WAY

 1.      Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Michèle Hamel van Walk your way en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

2.      Bedrijfsomschrijving

Onderneming Walk your way is opgericht door Michèle Hamel en gevestigd op: 

Helmkruid 10, 3434 CT Nieuwegein. 

Walk your way  is een zelfstandig werkende praktijk voor Wandelcoaching en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80233171.

 

3.      Definities

Opdrachtnemer: Michèle Hamel, coach van Walk your way.

Opdrachtgever: ieder natuurlijke persoon die met Michèle Hamel een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching; te weten de cliënt.

 Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching verleend wordt.  

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Michèle Hamel en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.  

Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

 

4.      Uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

 

5.      Tariefstelling

Bij het eerste contact, of uiterlijk voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling en schriftelijk mee welke tarieven van toepassing zijn. Het tarief wordt vastgelegd in een contract en door beide partijen ondertekend.

 

6.      Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer. De betaling dient op rekening van Walk your way te zijn bijgeschreven voorafgaand aan de eerste coachwandeling.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij annuleren van individuele consulten door opdrachtgever/cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Weersomstandigheden zijn alleen dan een reden om te annuleren als er sprake is van gevaarlijk weer (onweer, storm met de kans op brekende takken of omvallende bomen).

 

7.       Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever/cliënt, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

De opdrachtnemer zal volgens van tevoren gemaakte afspraken rapportage over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy.

 

8.      Aansprakelijkheid.

Bij lichamelijke en/of  psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Coaching kan nooit een medisch advies van een arts of een andere medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van coaching. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever/cliënt, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor goede schoeisel, kleding en bescherming tegen insecten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die opgelopen wordt door verkeerd lopen, onoplettendheid, vallende takken oid.

 

9.      Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. 


 Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wandelcoach Michèle Hamel van Walk your way, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80233171.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik je informeren over de persoonsgegevens die ik verwerk en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.      Gebruik van persoonsgegevens en doel

Walk your way mag de gegevens die aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen wordt door deze wet beperkt.

Op grond van deze wet heeft Walk your way de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens worden verwerkt

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien  

• toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

 Walk your way verwerkt persoonsgegevens van personen die een dienst afnemen of  via het contactformulier contactgegevens achterlaten.

Walk your way verzamelt de volgende (persoons) gegevens: 

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en korte gespreksverslagen.


Deze gegevens stelt Walk your way  in staat om:

• de overeenkomst die de klanten afsluiten financieel en administratief te kunnen afsluiten

• haar dienstverlening te kunnen leveren

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken

 •  de dienstverlening verder te optimaliseren

• de klanten op maat gesneden informatie aan te bieden

• via email het coachingsproces te kunnen volgen en sturen.

 

2.      Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Walk your way verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Walk your way met de klant heeft gesloten

• de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

3.      Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 

Walk your way verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.

Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en deze verklaring.

 Alle persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.  

De beveiliging wordt op de volgende manier gewaarborgd:

• Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Walk your  way worden ingezien.

• Persoonsgegevens zijn beveiligd door wachtwoorden die alleen in het bezit zijn van  Walk your way.

• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

 

4.      Rechten als klant/betrokkene

De klant heeft ten allen tijden het recht om op te vragen welke specifieke informatie Walk your way over de klant bijhoudt (het recht ter inzage). Ook heeft de klant ten allen tijden het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens worden gewijzigd (het recht op wijziging).

De klant heeft altijd het recht te verzoeken, dat alle data, die Walk your way van de klant heeft, worden gewist (het recht om vergeten te worden). 

Cookies

Het gebruik van cookies

Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

 

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

  E-mailen
Map